Still_Butterfly

92 teksty – auto­rem jest Still_But­ter­fly.

Dziękuję...
Po­tykam się, a Ty wy­ciągnąłeś do mnie swoją po­mocną dłoń... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 czerwca 2016, 14:38

Oddycham....
Myślę...
Czuję...
Is­tnieję, tyl­ko istnieję...

By żyć trze­ba cze­goś więcej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 października 2015, 22:16

Po­wie­działeś, że każdy człowiek na­pot­ka­ny przez nas cze­goś nas uczy.
Cieka­wi mnie, cze­go nau­czyłam Ciebie? Czy cze­gokol­wiek nauczyłam?
A z mo­jej stro­ny wygląda to tak... Ludzie nicze­go nas nie uczą, tyl­ko od­kry­wają w nas to co już umiemy i wiemy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 września 2015, 20:43

Ten wzrok...
Pogarda...
Niesmak...

To jest to, co czuję do siebie pat­rząc w lustro...
A to wszys­tko przez wnętrze, przez charakter. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lipca 2015, 21:00

Ko­bieta pow­stała z żeb­ra mężczyzny...
Żeb­ra chro­nią między in­ny­mi serce...

Więc...
Ko­bieta po­win­na chro­nić je­go ser­ce a nie ranić...
___

Tak właśnie to widzę. Są dziew­czy­ny które tyl­ko ra­nią, po­dob­nie jak mężczyźni, tyl­ko naj­ważniej­sza jest pa­mięć o tym, że nie każdy ma na imię wszys­cy...
Zos­tałam zra­niona kil­ka ra­zy, ale to nic... Trze­ba mieć ser­ce dla innych.
 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 lipca 2015, 23:43

Wiedza...
Pragnienie...
Lęk...
To co skry­wamy, ujaw­nia sen... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 lipca 2015, 21:46

Dla Ivy :)

Twój stoic­ki spokój mie­szając się
z by­ciem upartą jak osioł,
poz­wo­li Ci trzy­mać życie żelazną ręką...

Wiele może się zdarzyć, przecież
sa­mo życie, nig­dy nie wiesz
kiedy pun­kt zwrot­ny nastąpi...

Nagły zryw, nie sy­zyfo­wa pra­ca, pozwoli
CI złapać wiatr [...] — czytaj całość

list • 11 lipca 2015, 19:05

Widzę, że słuchasz się rozsądku.
Także widzę, że ser­ce pod­po­wiada Ci co innego...

'Posłuchaj ser­ca i obiecu­je, że nie będziesz żałował...
Nie muszę te­go mówić, masz tą świado­mość tyl­ko ją do­puść do głosu.
 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 czerwca 2015, 10:36

Zno­wu ten czas, kiedy nie czuję nic...
Ze­ro ja­kichkol­wiek uczuć.
Ze­ro ja­kichkol­wiek reak­cji na ból... Fi­zyczny czy psychiczny.
Wszys­tko jest ta­kie obojętne, ta­kie nijakie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 czerwca 2015, 20:10

Od lat wiado­mo, że ko­bieta i mężczyz­na to Yin i Yang...
Za­leżni wza­jem­nie, od­działujący na siebie...
Tak różni, a jed­nak wy­pełniający się wzajemnie.
I o to chodzi w związku... Mu­simy być różni.

'Szko­da, że te­go nie rozumiesz... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2015, 18:40
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

29 czerwca 2016, 21:33Cris sko­men­to­wał tek­st Dziękuję... Potykam się, a Ty [...]

24 października 2015, 23:05PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Oddycham.... Myślę... Czuję... Istnieję, tyl­ko is­tnieję... By żyć [...]

24 października 2015, 22:58CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Oddycham.... Myślę... Czuję... Istnieję, tyl­ko is­tnieję... By żyć [...]

24 października 2015, 22:16Still_Butterfly do­dał no­wy tek­st Oddycham.... Myślę... Czuję... Istnieję, tyl­ko is­tnieję... By żyć [...]

5 września 2015, 16:12nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Powiedziałeś, że każdy człowiek [...]

2 września 2015, 23:17Still_Butterfly sko­men­to­wał tek­st Powiedziałeś, że każdy człowiek [...]

2 września 2015, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st Powiedziałeś, że każdy człowiek [...]

2 września 2015, 21:03Still_Butterfly sko­men­to­wał tek­st Powiedziałeś, że każdy człowiek [...]

2 września 2015, 20:47M44G sko­men­to­wał tek­st Powiedziałeś, że każdy człowiek [...]

2 września 2015, 20:43Still_Butterfly do­dał no­wy tek­st Powiedziałeś, że każdy człowiek [...]